Regulamin konkursu fotograficznego
Fundacji Orange Świat #w10lat

 1. Zebrałeś w ciągu ostatniej dekady kolekcję wyjątkowych płyt lub książek? Od 10 lat trenujesz karate i nigdy nie byłeś tak dobry? Mając 10 lat zdecydowałeś, że będziesz weterynarzem, a dziś jesteś na pierwszych praktykach w lecznicy? Od 10 lat nosisz wąsy? A może mija właśnie 10 lat od czasu, kiedy poznałeś miłość swojego życia? Jeśli w ostatnich 10 latach w Twoim życiu wydarzyło się coś fantastycznego, podziel się tym z nami! Z okazji 10-lecia istnienia, Fundacja Orange zaprasza Cię do kreatywnej zabawy z liczbą 10 w ramach konkursu fotograficznego. Liczą się wszystkie pomysły, nawet te najbardziej abstrakcyjne. Koncepcja zdjęcia jest dowolna, ważne aby nawiązywała do liczby 10 i tego, jak może zmienić się „Świat w 10 lat”. Aby ułatwić Ci stworzenie fantastycznego kolażu, Fundacja Orange przygotowała aplikację z zestawem zabawnych ikon i ramek, które pozwolą na skomponowanie jeszcze ciekawszego przekazu. Konkurs polega na kreatywnym przetworzeniu swojego zdjęcia, z wykorzystaniem dostępnych funkcjonalności, tak aby powstała ciekawa i kreatywna aranżacja. Aplikacja konkursowa jest dostępna na stronie www.w10lat.pl. Nie zapomnij wypełnić też formularza osobowego! Spośród zgłoszonych prac nasze jury wybierze 10 najciekawszych zdjęć i nagrodzi je 10 tabletami.
 2. Celem charytatywnym konkursu jest ufundowanie warsztatów druku 3D dla dzieci z małych miejscowości. Fundacja Orange za każde 100 zdjęć zgłoszonych do konkursu przez uczestników ufunduje jeden warsztat.
 3. Niniejszy Regulamin informuje szczegółowo o zasadach udziału w Konkursie oraz sposobu przyznania nagród.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Świat w 10 lat” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu jest: Fundacja Orange, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000241397, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług: NIP 5213367997 i o numerze REGON 140280040.
 3. Fundatorem nagród jest Fundacja Orange.
 4. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs rozpoczyna się dnia 13.10. 2015 r. o godzinie 00.01, a kończy w dniu 13.11 2015 roku o godzinie 23.59.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.w10lat.pl, na której będzie zamieszczona aplikacja konkursowa, za pomocą której będzie można dostarczać prace konkursowe.

§ 2. Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może brać udział każda osoba fizyczna. W przypadku gdy uczestnikiem Konkursu będzie osoba niepełnoletnia, musi ona posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego) na udział w Konkursie. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić zgodę na każde żądanie Organizatora. Brak przedstawienia niniejszej zgody jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości; Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie.

§ 3. Zgłoszenie do Konkursu

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
 1. zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie internetowej www.w10lat.pl oraz zaakceptować Regulamin Konkursu,
 2. przesłać zgłoszenie do konkursu za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego w aplikacji konkursowej zawierającego dane (imię i nazwisko, adres e-mail),
 3. wykonać zadanie konkursowe (§4) i dostarczyć je za pomocą specjalnej aplikacji konkursowej zamieszczonej na stronie internetowej www.w10lat.pl w terminie wskazanym w §1, pkt.5.
 1. Dalszy przebieg konkursu:
 1. po akceptacji dostarczonego zadania konkursowego przez Jury Konkursu zostanie ono udostępnione na stronie internetowej www.w10lat.pl. Część zdjęć konkursowych może być opublikowana na fan page’u Fundacji Orange – https://www.facebook.com/FundacjaOrange,
 2. informacje o przebiegu konkursu i rozstrzygnięciu, będą zamieszczane na fanpage’u Fundacji Orange, na stronie internetowej www.w10lat.pl.
 1. Przesyłając zadanie konkursowe Uczestnik potwierdza, że posiada zgodę wszystkich osób, które wzięły udział w jego realizacji oraz których wizerunek został wykorzystany w materiale, na wykorzystanie przez Organizatorów Zadania Konkursowego na stronie www.w10lat.pl oraz www.fundacja.orange.pl/, w innych serwisach internetowych Organizatorów, a także w mediach oraz materiałach promocyjnych Fundacji Orange. Przesyłając Zadanie Konkursowe Uczestnik potwierdza także, że nadesłany materiał nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 2. Materiały nie spełniające kryteriów konkursowych, niezwiązane z tematyką lub przesłane w innym niż wymagany formacie, niekompletne, przesłane po wyznaczonym terminie lub w inny sposób sprzeczne z niniejszym Regulaminem, nie zostaną przyjęte do Konkursu. Decyzja należy do Organizatorów i jest ostateczna.
 3. Zadanie Konkursowe nie może naruszać przepisów prawa, a także praw autorskich i praw pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich.

§ 4. Zadanie Konkursowe

 1. W ramach konkursu należy wykonać zdjęcie lub skorzystać z własnych zbiorów wykonanych zdjęć. Aranżacja fotografii jest dowolna. Zdjęcie może wykonać osoba trzecia lub można je zrobić samemu. Ważne, aby zdjęcie było zgodne z tematem konkursu tj. „Świat w 10 lat”.
 2. W ramach wykonania zadania konkursowego należy załączyć zdjęcie do aplikacji konkursowej, a następnie za jej pomocą dokonać modyfikacji fotografii, korzystając z udostępnionych funkcjonalności. Aplikacja daje możliwość dowolnej modyfikacji zdjęcia i nie wymaga posiadania dodatkowego programu graficznego do jego obróbki. Dobór i ilość elementów zamieszczanych na zdjęciu jest dowolna i zależy od indywidualnej koncepcji przedstawienia zdjęcia przez uczestnika. Po modyfikacji zdjęcia należy je zapisać na swoim komputerze i przesłać do organizatora.
 3. Następnie należy wypełnić formularz aplikacyjny z kwestionariuszem osobowym oraz zaakceptowanym regulaminem konkursu. Prace konkursową (zdjęcie wraz z ikonami) należy zamieścić korzystając z opcji dostępnej w aplikacji.
 4. Każda nadesłana praca zostanie opublikowana na stronie konkursu.

§ 5. Nagrody w Konkursie

 1. Jury nagrodzi w Konkursie 10 prac konkursowych. Laureaci konkursu otrzymają nagrody – 10 tabletów ASUS Fonepad ME372CL 1A007A.
 2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich ekwiwalent pieniężny. Uczestnikom nie przysługuje prawo zastrzeżenia właściwości nagrody.
 3. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 4. Organizator po wyłonieniu Laureatów Konkursu zawiadomi Laureatów wysyłając informację za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz publikując informację na fan page’u Fundacji Orange. Laureat jest zobowiązany do poświadczenia gotowości przyjęcia nagrody w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości. W przypadku nieotrzymania poświadczenia przesłanego przez Laureata we wskazanym powyżej terminie, traci on prawo do otrzymania nagrody i Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.
 5. Nagrody zostaną wysłane pocztą, na adres zgłoszony w formularzu kontaktowym, po potwierdzeniu chęci odebrania nagrody. Organizator nie odpowiada za zagubienie nagrody przez dostawcę.

§ 6. Wybór zwycięskich Zadań Konkursowych

 1. Oceny nadesłanych do Konkursu Zadań Konkursowych dokona Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora (Fundacji Orange).
 2. Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi przed dniem 30.11.2015 r.
 3. Jury przy przyznawaniu poszczególnych nagród będzie brać pod uwagę:
 1. zgodność z tematem,
 2. kreatywność ujęcia tematu,
 3. ogólne wrażenie.
 1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

§ 7. Odpowiedzialność Organizatorów

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakość i sprawność nagród. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady rzeczy będących nagrodami ponosi ich producent.
 2. Organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za prawidłowy przebieg Konkursu, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia nie dostarczone lub opóźnione z powodu działania lub zaniechania po stronie operatorów stron internetowych/serwerów, z których wysyłane są maile. Organizatorzy nie biorą również odpowiedzialności za działanie sieci internetowej oraz za działalność osób trzecich.
 4. Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. Reklamacje powinny być przesłane wraz z uzasadnieniem listownie na adres siedziby Organizatora Konkursu: Fundacji Orange, z dopiskiem Konkurs „Świat w 10 lat” oraz wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który Organizator Konkursu ma odesłać odpowiedź na reklamację. Reklamacje doręczone Organizatorowi Konkursu po upływie ww. terminu lub niezawierające ww. wskazania adresu poczty elektronicznej, nie będą rozpatrywane.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych zebranych w związku z Konkursem jest Fundacja Orange, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 160, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000241397, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług: NIP 5213367997 i o numerze REGON 140280040.
 2. Osoba przystępująca do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Orange w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców Konkursu oraz przekazania nagród i publikacji informacji o rozstrzygnięciu Konkursu oraz innych informacji związanych z Konkursem.
 3. Osoby, które podały swoje dane mają prawo wglądu do tych danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Fundacji Orange: Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.
 4. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie jest jednoznaczne z  zapoznaniem i akceptacją treści Regulaminu, a w przypadku wygranej – zgodą na ogłoszenie wygranej. Imię, nazwisko oraz nadesłane propozycje prac konkursowych zostaną ogłoszone na stronie Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie pracy konkursowej na stronie oraz przenosi, z chwilą ogłoszenia wygranej, majątkowe prawa autorskie do utworu stworzonego przez Uczestnika łącznie z prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do ww., dzieł, w tym na dokonywanie zmian, poprawek, adaptacji.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Konkursu na stronie internetowej www.w10lat.pl
 2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Organizatorzy mają prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika w stosunku, do którego powzięli podejrzenie o działanie sprzeczne z Regulaminem.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. O ewentualnych zmianach Regulaminu Uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.w10lat.pl.
 5. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników Konkursu oraz podmiotów trzecich.
 7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Fundacji Orange.

Patroni medialni: